Prawo pracy

wypowiedzenie na chorobowym

Promowane · Założony przez Julia (Gość) czwartek, luty 18 2016, 07:07 PM ·

Witam, pytanie: czy b?d?c na l4 pracodawca mo?e da? wypowiedzenie? tym bardziej,?e zmienia si? w?a?ciciel z now? nazw? firmy i nip. wszystkim pracownik? chc? da? wypowiedzenia i z tego 4 osoby maj? dosta? umowy o prac? z tego 5 albo 6 osob ma zatrudni? przez urz?d by dosta? dofinansowanie . z jedn? osob? chce si? ca?kiem rozsta? (maj?c umow? na czas nieokre?lony praca powy?ej 3 lat) na umowie pisze ,?e 2 tygodniowe wypowiedzenie jakie wypowiedzenie dostanie w tym momencie? Prosz? o informacj?. Dzi?kuj? pozdrawiam

Brak tagów dla tego wątku.
  • Replied by Porada poniedziałek, marzec 21 2016, 03:58 PM
    Sytuacja opisywanej firmy zmiana w?a?ciciela, NIP-u i nazwy firmy - jest typowy przej?ciem zak?adu pracy. Wed?ug przepisw kodeksu pracy nowy w?a?ciciel przejmuje wszystkie prawa i obowi?zki wobec pracownikw. Nie mo?e ich zwolni? bez wzgl?du czy aktualnie pracuj? czy s? na L4. Osob? choruj?ca mo?e jednak poprosi? o podawanie nowych danych pracodawcy do drukw L4. Zatem opisane w pytaniu domniemane zasady zwolnienia wszystkich, a nast?pnie zatrudnienia wybranych nie ma podstaw bytu. Zmienia si? strona umowy o prac?, czyli pracodawca oraz dane firmy, wi?c konieczne jest podpisanie aneksw do dotychczasowych umw lub wypowiedze? zmieniaj?cych warunki pracy i p?acy. Nowy pracodawca mo?e te? zaoferowa? inne (rwnie? bardziej niekorzystne) warunki i zasady pracy. Jednak nie mo?e zwolni? pracownikw, poniewa? jest zwi?zany umowami o prac? zawartymi z pracodawc? poprzednim.

    Odno?nie pytania o osob?, z ktr? nowy pracodawca chce ca?kowicie si? rozsta? odpowied? jest prosta. Nie mo?e jej da? wypowiedzenia. Chyba, ?e nowe warunki nie zostan? przez tego pracownika przyj?te to otrzyma on wypowiedzenie z 2-tygodniowym wypowiedzeniem lub 3-miesi?cznym wed?ug zapisw prawa zale?nie od woli pracodawcy. W razie sporu rozstrzygnie s?d pracy.

    Kodeks pracy podaje, ?e przej?cie zak?adu pracy nie mo?e stanowi? przyczyny, ktra uzasadnia?aby wypowiedzenie pracownikowi umowy o prac?. Jednak w praktyce cz?sto nowy pracodawca mo?e zwolni? pracownikw po czasie na podstawie likwidacji etatw lub innych uzasadnionych powodw.

Twoja odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać odpowiedź

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.