Prawo pracy

Przedstawiciel handlowy

Promowane · Założony przez Porada środa, luty 19 2014, 06:16 PM ·

Pracowa??m oko?o 1.5 roku jako przedstawiciel handlowy, na umowie mia?em czas pracy 8h i najnisz? krajow?. Z?o?y?em wypowiedzenie w terminie 2 tyg. i my?la?em ?e rostane si? z moim szefem bez problemu, a on nie chce si? ze mn? do ko?ca rozliczy?, mino? okres miesi?ca a nie dosta?em jeszcze od niego ?wiadectwa pracy, wisi mi kwot? oko?o 3 tys. za ostatni miesi?c pracy, nie chce mi wyp?aci? kasy za nie wykorzystany urlop, z jego sposobu my?lenia wynika ?e nie da mi ?adnej kasy bo to s? koszty jakie ponosi z moim odej?ciem. Szuka drobiazgw np. zbi?em jaki? czas temu szklanke, chce mnie tym obci?zy? sum? 50 pln. i odlicza to wszysko od 3 tys. z?. <br />Co mam zrobi? w takiej sytuacji ? Jak go postraszy? ? Do jakich s?u?b si? uda? ??</

Brak tagów dla tego wątku.
 • Replied by Porada środa, luty 19 2014, 06:18 PM
  W ?wietle przepisw Kodeksu pracy, zgodnie z art. 97. 1 - W zwi?zku z rozwi?zaniem lub wyga?ni?ciem stosunku pracy pracodawca jest obowi?zany niezw?ocznie wyda? pracownikowi ?wiadectwo pracy.

  Brak ?wiadectwa pracy uniemo?liwia zarejestrowanie si? w Urz?dzie pracy a w przypadku podj?cia pracy u innego pracodawcy stanowi podstaw? do ustalenia np. wymiaru urlopu, okresw zasi?kowych itp.

  Je?eli okres wypowiedzenia jest zgodny z umow?, czyli przewidywa? mo?liwo?? wypowiedzenia umowy za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia to ze strony pracownika odby?o si? wszystko zgodnie z prawem. St?uczona szklanka i inne roszczenia pracodawcy wobec pracownika nie mog? mie? wp?ywu na jego podstawowe obowi?zki uregulowane przepisami prawa pracy.

  Nie ulega w?tpliwo?ci, i? w zwi?zku z niedope?nieniem podstawowych obowi?zkw przez pracodawc? nale?y z?o?y? pozew do S?du Pracy o:

  1. wydanie ?wiadectwa pracy
  2. wyp?at? ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  3. wyp?at? wynagrodzenia za ostatni miesi?c pracy (kwota najni?szego wynagrodzenia na umowie nie jest rwna kwocie wspomnianej jako wynagrodzenie za ostatni miesi?c pracy. Przed s?dem b?dzie zatem trzeba udowodni? z czego wynika kwota oko?o 3 tys.)
  4. wyp?at? odsetek za nieterminow? wyp?at? ?wiadcze? z pkt. 2 i 3, oraz
  5. zwrot kosztw post?powania.

  W?a?ciwym rzeczowo s?dem w przypadku tego rodzaju pozww jest s?d rejonowy - wynika to z art.461 par.1 kodeksu post?powania cywilnego.
  Sprawa w tym przypadku jest bezsporna.

Twoja odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać odpowiedź

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.