Prawo pracy

mobing w pracy

Promowane · Założony przez Gosia (Gość) czwartek, wrzesień 17 2015, 05:13 PM ·

witam, mam pytanie mj narzeczony w pracy ma koszmar. jest zwyk?ym pracownikiem a brygadzista porostu zn?ca si? psychicznie nie pozwala wyj?? do WC wprowadza jakie? dziwne zasady.ostatnio zabrano mu premie za jakie? g?upstwo wyssane z palca, mj narzeczony nie ma ju? si?y chcia?am wiedzie? czy mo?na co? zrobi? w tym ?

Brak tagów dla tego wątku.
  • Replied by Porada czwartek, wrzesień 24 2015, 08:27 PM
    Zacznijmy od tego, ?e ka?dy pracownik pracuj?cy powy?ej sze?ciu godzin ma prawo do pi?tnastominutowej przerwy p?atnej. Tak stanowi kodeks pracy i pracodawca nie ma prawa tego podwa?a?. Je?eli chodzi natomiast o wyj?cie podczas pracy do toalety i za?atwienie swoich potrzeb fizjologicznych, przepisy prawa pracy nie maj? na tym polu swojej regulacji. Jedna cz??? prawnikw zajmuj?cych si? t? spraw? mwi, ?e ka?dy pracodawca powinien umo?liwia? swojemu pracownikowi korzystanie z toalety. Potrzeby fizjologiczne s? potrzebami pierwszego rz?du i nie powinno si? zabrania? nikomu korzystania z toalety. Druga po?owa prawnikw rozpatruj?cych ten problem mwi, ?e pracownicy maj?cy przerw? w pracy powinni wykorzystywa? j? do za?atwienia swoich potrzeb fizjologicznych a pracodawca nie ma obowi?zku zwalniania pracownika w innym czasie, aby mg? skorzysta? z toalety, przy czym jednak utrudnianie za?atwiania potrzeb fizjologicznych mo?na uzna? za szykan? lub inne niezgodne z prawem zachowanie a w skrajnych przypadkach rwnie? mobbing. Z uporczywym n?kaniem mamy do czynienia, gdy: wyst?pi?o dzia?anie lub zachowanie skierowanie przeciwko pracownikowi, by?o ono uporczywe i d?ugotrwa?e, przybra?o form? n?kania lub zastraszania, wywo?uje zani?on? ocen? przydatno?ci zawodowej danego pracownika, poni?a?o lub mia?o to na celu, o?miesza?o i izolowa?o. Wszystkie wymienione wy?ej przes?anki musz? wyst?powa? ??cznie a zachowania te nie mog? by? jednorazowe. Pami?ta? nale?y rwnie?, ?e ka?d? spraw? s?d traktuje w sposb indywidualny.

    Je?eli narzeczony czuje mobbing w stosunku do jego osoby mo?e wyst?pi? na drog? prawn? i skierowa? spraw? do s?du przeciwko dzia?aniom pracodawcy. Najlepiej uda? si? po konkretn? porad? prawn?. Mo?na skorzysta? z darmowych porad, z ktrych mo?na skorzysta? w ka?dym mie?cie. Prawnik po dok?adnej ocenie sytuacji doradzi narzeczonemu, jakie dzia?ania mo?e podj??. Jedno jest pewne z za?o?onymi r?kami nie powinien siedzie?.

Twoja odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać odpowiedź

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.