Inne

Komornik

Promowane · Założony przez Marta (Gość) sobota, listopad 14 2015, 09:06 AM ·

Witam. Mam pytanie odno?nie komornika. Sytuacja wygl?da nast?puj?co. Do dnia 13.11.15r. By?am zatrudniona w firmie Tesco na umow? o prac? 3/4 etatu 1486zl brutto. Od 17.09.15r jestem na urlopie macierzy?skim 80% p?atnym przez rok. Czy komornik mo?e mi zabiera? pieni?dze? W grudniu zostanie mi wyplacone przez ZUS.

Brak tagów dla tego wątku.
 • Replied by Porada wtorek, listopad 17 2015, 06:52 PM
  Zasi?ek macierzy?ski podlega potr?ceniu na zasadach okre?lonych szczeg?owo w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikw i ich
  rodzin (art. 833 5 K.p.c.). Dok?adnie rzecz bior?c, dotycz? go przepisy z art. 139-143 ustawy z
  dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze?
  Spo?ecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227), dalej ustawy emerytalnej. Zgodnie z niniejszymi ustaleniami, z zasi?ku macierzy?skiego mo?na potr?ci?:

  - nale?no?ci alimentacyjne potr?cone na wniosek wierzyciela (do wysoko?ci 60% zasi?ku).
  - ?wiadczenia pobrane niezale?nie, ??cznie z odsetkami za zaleganie w sp?acie (do 50% wysoko?ci zasi?ku).
  - ?wiadczenia udzielane z powodu pozostawania bez zatrudnienia wydane za okres, w ktrym mia?o miejsce udzielanie zasi?ku macierzy?skiego (do 50% wysoko?ci zasi?ku).

  Warto doda?, ?e kwot? zasi?ku podlegaj?c? potr?ceniu komorniczemu ustawodawca postanowi? ustala? od kwoty przed ustaleniem zaliczki miesi?cznej na podatek dochodowy od osb fizycznych. Jak wida?, potr?cenia komornicze dotycz?ce zasi?ku macierzy?skiego s? uzale?nione procentowo od ich rodzajw. Kwota wolna od potr?ce? to 60% najni?szej emerytury (przy nale?no?ciach innych od alimentacyjnych). Warto wspomnie?, ?e w takiej sytuacji wa?ne jest sumienne podej?cie do obowi?zkw pani, jako d?u?nika oraz skrupulatny i uczciwy kontakt z wierzycielem. To pozwoli znacznie usprawni? procedur? sp?acania nale?no?ci. Jako, ?e wychowywanie dziecka, zw?aszcza w pierwszych latach jego ?ycia nie nale?y do najta?szych inwestycji, starania o negocjowanie z komornikiem najkorzystniejszych warunkw sp?aty d?ugu s? wr?cz obligatoryjne.

Twoja odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać odpowiedź

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.