Prawo administracyjne

Dzia?ka

Promowane · Założony przez Ewelina Szybczy?ska (Gość) czwartek, luty 18 2016, 04:08 PM ·

Moi rodzice przepisali na mnie dzia?ke , jestem jej w?a?cicielem. Szwagier wystapi? do gminy o warunki zabudowy na niej bez mojej zgody i upawa?nienia. Gmina wys?a?a jego wniosek o warunki do pozosta?ych instytucji typu Ochorny ?rodowiska , do Starosty itd. Czy zrobi? to prawnie , czy mo?e tak postapic, czy gmina pope?ni?a b??d ? co teraz zrobic ? Prosze o szybka odpowied?.

Brak tagów dla tego wątku.
  • Replied by Porada poniedziałek, marzec 21 2016, 03:59 PM
    Wed?ug przepisw prawa budowlanego pozwolenie na budow? mo?e by? wydane osobom, ktre z?o?y?y wniosek w tej sprawie w odpowiednich urz?dach. Ta sama osoba, czyli sk?adaj?ca taki wniosek ma te? obowi?zek z?o?enia o?wiadczenia, ?e posiada prawo do dysponowania nieruchomo?ci? na cele budowlane. Czyni to pod rygorem odpowiedzialno?ci karnej. Nale?y domniema? si?, wr?cz by? pewnym, ?e Pana szwagier z?o?y? takie o?wiadczenie, a z tego, co Pan pisz nie mg? tego napisa?, aby nie sk?ama?. Z?o?y?, zatem nieprawdziwe o?wiadczenie, bo wychodzi na to, ?e Pan nie upowa?ni? go do za?atwienia tego pozwolenia ani nie wyda? zgody na to. Bez zgody w?a?ciciela wed?ug prawa nie mo?na budowa?. Gmina, zatem nie post?pi?a ?le. Dzia?a na zasadach za?o?onych w prawie. Je?eli nie zg?osi Pan faktu oszustwa w gminie to post?powanie o wydanie zezwolenia dojdzie do skutku. Oczywi?cie, gdy nie wyst?pi? inne przeszkody. Pana szwagier podejmie wtedy budow?. Jednego mo?e by? Pan jednak pewien. Wszystkie nieruchomo?ci znajduj?ce si? na Pana dzia?ce nale?y do Pana. Nie ma znaczenia, kto je wybudowa? ani na kogo jest zezwolenie budowy i inne. Prosz? zg?osi? spraw? oszustwa w urz?dzie gminy i sprbowa? j? tam za?atwi?. Ten urz?d prawdopodobnie cofnie wnioski przekazane dalej, podejmie wyja?nianie sprawy i zg?osi oszustwo w odpowiedniej instytucji. Je?eli nie dojdzie to do skutku prosz? spraw? z?o?enia nieprawdziwego o?wiadczenia zg?osi? na policji.

Twoja odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać odpowiedź

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osb na stronie

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.