Podzia? prawa ze wzgl?du na metod? regulacji

Podstawowym podzia?em prawa jest podzia? na ga??zie, uwzgl?dniaj?cy metod? regulacji:

 1.       Prawo wewn?trzne:

 1)      prawo konstytucyjne (z podzia?em na dwie grupy – Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. rozdzia? III):

buy zopiclone online cheap ambien online pharmacy

 a)      ?ród?a powszechnie obowi?zuj?cego prawa, stanowi?cego katalog zamkni?ty – adresowane do wszystkich podmiotów na terytorium RP (organy pa?stwowe, osoby fizyczne i prawne, inne jednostki organizacyjne), do których zalicza si?:

 - Konstytucj?,

 - ustawy,

 - ratyfikowane umowy mi?dzynarodowe,

 - rozporz?dzenia,

 - akty prawa miejscowego;

 b)      ?ród?a prawa o charakterze wewn?trznym (gdzie Konstytucja nie przyj??a koncepcji zamkni?tego katalogu) obowi?zuje tylko jednostki organizacyjne podleg?e organowi w?adzy publicznej, który wyda? dany akt:

 - uchwa?y Rady Ministrów,

 - zarz?dzenia (Prezesa Rady Ministrów, ministrów i organów im równorz?dnych oraz Prezydenta RP);

 2)      prawo cywilne (w tym prawo rodzinne i opieku?cze, jako wyspecjalizowany dzia? prawa cywilnego) – zawiera zespó? przepisów prawnych reguluj?cych stosunki zachodz?ce pomi?dzy osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami, które nie posiadaj? osobowo?ci prawnej; przede wszystkim o charakterze maj?tkowym;

3)      prawo gospodarcze:

 a)      administracyjne prawo gospodarcze (publiczne) – przepisy prawne reguluj?ce dzia?alno?? gospodarcz?, samorz?d gospodarczy, samorz?d zawodowy, zadania administracji gospodarczej;

 b)      cywilne prawo gospodarcze (prywatne) – reguluj?ce obrót gospodarczy tzw. prawo obrotu gospodarczego, oraz normuj?ce organizacj?, ustrój, powstanie, ustanie przedsi?biorcy jak i inne sprawy jego dotycz?ce, je?li s? one rozstrzygane przez s?dy powszechne (s?dy gospodarcze) np. rejestracja przedsi?biorcy, post?powanie naprawcze, upad?o?? itp.;

 

4)   prawo pracy – to ogó? norm reguluj?cych prawa i obowi?zki stron stosunków prawnych zwi?zanych z zarobkow? prac? cz?owieka, dobrowolnie podporz?dkowan?, wykonywan? przez niego osobi?cie, na rzecz pracodawcy oraz pod jego kierownictwem. W podziale na kategorie ?róde?:

 a)      ?ród?a powszechnego prawa pracy – Konstytucja, Kodeks Pracy, ratyfikowane umowy mi?dzynarodowe, umowy mi?dzynarodowe wielostronne lub dwustronne, przepisy dzia?u prawa Unii Europejskiej, dyrektywy organów Unii Europejskiej, rozporz?dzenia (akty prawne wykonawcze do Kodeksu Pracy),

 b)      autonomiczne ?ród?a prawa pracy – uk?ady zbiorowe pracy (zak?adowe
i ponadzak?adowe) oraz inne (oparte na ustawie) porozumienia zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodze? oraz statuty okre?laj?ce prawa i obowi?zki stron stosunku pracy;

 5)     prawo karne – przepisy prawne reguluj?ce kwestie odpowiedzialno?ci karnej cz?owieka za czyny zabronione (pod gro?b? kary kryminalnej);

 6)      prawo administracyjne – zespó? norm reguluj?cych sytuacj? prawn? podmiotów prawnie niepodporz?dkowanych organom administracji publicznej:

 a)      ustrojowe,

 b)      materialne

 c)       procesowe;

 7)      prawo finansowe – normuj?ce gospodark? pa?stwa i reguluj?ce nast?puj?ce kwestie:

 a)      prawo bud?etowe,

 b)      gospodark? finansow?,

 c)       prawo podatkowe;

 2.       Prawo mi?dzynarodowe – zespó? norm prawnych reguluj?cych stosunki mi?dzy pa?stwami, organizacjami mi?dzynarodowymi oraz pomi?dzy innymi podmiotami prawa mi?dzynarodowego:

 1)      umowa mi?dzynarodowa,

 2)      zwyczaj mi?dzynarodowy,

 3)      wi???ce, prawotwórcze uchwa?y organizacji mi?dzynarodowych.

Logowanie \ Rejestracja

afery prawa

Reklama

Osób na stronie

Odwiedza nas 54 goĹ›ci oraz 0 uĹĽytkownikĂłw.